ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ


ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ»

У своїй діяльності Редакційна колегія збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» дотримується норм чинного законодавства та принципів доброчесності. У першу чергу, етичних принципів та визначених законодавством України правил, якими мають керуватися учасники наукового процесу. Дотримання академічної доброчесності авторами наукових статей передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей та/або даних;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати наукових досліджень, джерела використаної інформації та власну наукову діяльність;

- представлення до друку оригінальних авторських матеріалів, що не публікувались раніше.

При цьому, Редакційна колегія збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» вважає, що оприлюднення частково або повністю наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та відтворення опублікованих текстів інших науковців  без зазначення авторства є академічним плагіатом і такі матеріали не допускаються до друку на сторінках видання. У разі їх виявлення після друку, відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності  несуть автори наукових статей.

Процедура рецензування. Усі рукописи наукових статей проходять незалежне внутрішнє редакційне та зовнішнє експертне наукове рецензування, виходячи із спеціальностей наукового профіля видання.

Редакційна колегія Збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» дотримується вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Процедура рецензування наукових статей, які плануються до друку у збірнику наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» проводиться кваліфікованими науковцями та експертами із відповідних спеціальностей та передбачає усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень.

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надсилаються до розгляду Редакційної колегії  збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки». Рішення про публікацію наукових статей без попереднього внутрішнього та зовнішнього рецензування не приймаються.

Рецензенти надають свої висновки у письмовому вигляді відповідно до вимог Редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» та оцінюють в першу чергу теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість, а також можуть  надавати рекомендації щодо усунення недоліків.

До розгляду приймаються лише ті статті, що відповідають вимогам наукового видання, становлять цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань редакційної політики наукового збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки».

Відповідно до міжнародних стандартів редакційної політики наукових видань, процедура рецензування є анонімною. Рецензентом може обиратися член Редакційної колегії збірника або сторонній кваліфікований фахівець, який має глибокі знання за науковим напрямом статті.

При цьому усі рецензенти інформуються про те, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки  отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до наукової статті автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не розголошується та не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів.

До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до встановлених вимог МОН України та пройшли попередню перевірку в редакції збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки».

У випадку наявності зауважень рецензентів стаття може повертатися автору на доопрацювання. Головний редактор (відповідальний редактор) визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення та дає згоду на рецензування фахівцю, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Строки рецензування становлять до 14 днів з дати надходження статті до редакції та в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов публікації статті.

При дотриманні всіх вимог до оформлення статті вчений секретар збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки» здійснює кодування статті (надає статті реєстраційний код) та надає її визначеним рецензентам. Рецензент протягом 5 діб з моменту отримання статті може відмовитися від рецензування, обґрунтувавши це та повідомивши головного чи відповідального редактора.

Рецензія надається до редакції в письмовому вигляді відповідно до вимог. Вона повинна містити кваліфікований аналіз матеріалу статті, об'єктивну аргументовану його оцінку і обґрунтовані зауваження та рекомендації. 

Рецензент робить загальний висновок про доцільність публікації статті. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті несуттєвих певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати.

Редакційна колегія наукового збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки» може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.  У випадку повторного негативного результату рецензування, стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Виправлення  стилістичного,  синтаксичного та пунктуаційного  характеру,  що  не впливають  на  зміст  наукової статті при згоді авторів може  вноситись членами Редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки». Головний  редактор,  відповідальний редактор, члени  редакційної  колегії не  вступають  в  дискусію  з  авторами відхилених статей.

Подані  матеріали,  рецензії,  відповіді рецензенту та ін. до  кожної  статті  зберігаються  в редакції наукового збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки» протягом 3 років. Рукописи статей та їх супровідні документи, відхилені редакцією, авторам не повертаються.

Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існучих стандартів покладається на автора статті.